Category: Пети разред


Припрема за завршни тест 5

Advertisements

priprema za polugodišnji test 5 razred

На другом писменом задатку ће се испитивати знање из следећих области:

  • Дељивост бројева (правила дељивости, прости и сложени бројеви, растављање броја на просте чиниоце, одређивање НЗД-а и НЗС-а)
  • Угао (појам и врсте углова, графичко сабирање и одузимање углова, мерење углова, рачунско сабирање и одузимање углова, комплементни и суплементни углови)

задаци за вежбање

Угао

Појам и елементи угла, начини обележавања.

Врсте углова.

Графичко сабирање и одузимање углова.

Мерење углова. Рачунско сабирање и одузимање углова.

Комплементни и суплементни углови.

задаци за вежбање – Углови

У децембру 2012. године у одељењу петог разреда је реализован угледни час на тему “Проширивање разломака-утврђивање“.

Радни лист за вежбање Osna simetrija – зadaci za vezbu

задаци за вежбање

Задаци за вежбање

На трећем писменом задатку ће се испитивати знање из следећих области:

  • Разломци: упоређивање разломака, мешовити број, децимални бројеви, сабирање и одузимање разломака и децималних бројева, једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем,
  • Углови на трансверзали: упоредни углови, унакрсни углови, углови са паралелним крацима.

zadaci za vezbanje 5 razred

rešenja 5 razred

На првом писменом задатку ће се испитивати знање из следећих области:

  • Скупови, скуповне операције,
  • Геометријски објекти: тачка, права, раван, круг и кружница.