Category: Осми разред


Платформа Завршни испит садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање завршног испита. Задаци су груписани по областима и нивоима и смештени су у базу података. Ученици имају могућност да испитују своје знање радећи самосталне пробне тестове завршног испита, као и да вежбају задатке из одређене области и са одређеног нивоа. Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним инклузијом да користе ИКТ и унапреде своје знање. Платформа би требало да утиче на то да ученици савладају препреке које их спречавају да остваре самосталност и континуитет у рад.

http://zavrsniispit.math.rs/index.php


Advertisements
Linearna funkcija

Linearna funkcija

Задаци за вежбање

На другом писменом задатку ће се испитивати знање из следећих области:

  • Призма – површине и запремине тространих, четвоространих и шестостраних призми,
  • Решавање линеарних неједначина са једном непознатом и представљање решења на бројевној правој и помоћу интервала.

zadaci za vežbanje 2 pismeni zadatak

 

 

Радни лист

Sličnost – radni list – utvrđivanje

Још једно вежбање за утврђивање основних знања о призми и њеним елементима.

Елементи призме – ивице, стране и темена

 

Ученици су имали за задатак да обаве анкетирање својих другара из школе на неколико тема, да прикупе податке, у одговарајућем програму их обраде и прикажу одељењу резултате свога рада.

Питања су била следећа: најпопуларнији произвођачи телефона, најгледанији телевизијски програми,  популарне боје аутомобила.

Неки од њихових резултата су:

 

Задаци за вежбање

На трећем писменом задатку ће се испитивати знање из следећих области:

  • Пирамида: поврина и запремина тростране, четворостране и шестостране пирамиде,
  • Линеарна функција: експлицитни и имплицитни облик, испитивање функције и скицирање графика,
  • Графичко представљање података: тумачење дијаграма, средња вредност и медијана.

Овде можете пронаћи задатке за припрему контролног задатка.

vezbanje Piramida

Збирку за прошлу годину можете у целини погледати овде http://www.okni.edu.rs/images/files/zbirka_matematika.pdf.

Задаци основног нивоа – све области: Osnovni nivo

priprema 8 razred

На првом писменом задатку ће се испитивати знање из следећих области:

  • Сличност троуглова и Талесова теорема,
  • Линеарне једначине са једном непознатом,
  • Тачка, права, раван: праве и њихови међусобни односи, равни и њихови међусобни односи, ортогонална пројекција, диедар, триедар и рогаљ.